زندگی شهری در استرالیا: ترافیک، هزینه‌ها و تفریحات